VCA

Nut en noodzaak

Uit de opsomming van de onderwerpen van de zogenaamde “checklist-vragen” blijkt dat VCA bedoeld is om uw bedrijf op kritische punten door te lichten op de zorg voor veilig, gezond en milieubewust werken. Voldoet uw bedrijf aan de gestelde eisen, dan kan een VCA-certificaat behaald worden.

Het VCA-certificaat is een nuttig middel om in één keer aan te tonen dat uw bedrijf op een groot aantal punten voldoet aan de eisen op het gebied van veiligheid, gezondheid en milieu. Voorkómen wordt dus dat opdrachtgever en aannemer allerlei acties moeten ondernemen om de zorg voor veiligheid, gezondheid en milieu te waarborgen. Dat is immers allemaal van te voren al geregeld. Uit het nut van het certificaat is tevens de noodzaak van het hebben van het certificaat geboren. Vanwege het gemak, stellen opdrachtgevers eenvoudigweg het beschikken over het VCA-certificaat als voorwaarde om als uitvoerende organisatie werkzaamheden voor hen te mogen verrichten.

 

Objectief en gestructureerd

Veiligheid, gezondheid en milieu zijn bij (petro-)chemische en vele andere bedrijven zeer belangrijke aandachtspunten. Als gevolg van de herstructurering binnen de industrie worden werkzaamheden in toenemende mate uitbesteed aan aannemers. Hierdoor neemt de invloed van deze aannemers op veiligheid, gezondheid en milieu sterk toe. Selectie van goede aannemers is dan ook cruciaal bij het in stand houden of verbeteren van het niveau van veiligheid, gezondheid en milieu. VCA levert hiertoe een belangrijke bijdrage, want het zorgt ervoor dat aannemers, die hun VGM-beheersysteem goed op orde hebben, gecertificeerd kunnen worden. Het certificeren zelf gebeurt, op basis van de checklist, door een certificatie-instelling (CI).

Een opdrachtgever die risicovol werk uitbesteedt aan een aannemer met een VCA-certificaat, mag er op vertrouwen dat het uitbestede werk zodanig wordt uitgevoerd dat veiligheid, gezondheid en milieu niet in gevaar komen. Een onafhankelijk en objectief onderzoek, door een erkende certificatie-instelling, heeft dit immers aangetoond. Het VGM-beheersysteem voldoet aan de minimumeisen en wordt op gestructureerde wijze toegepast, met continu aandacht voor VGM en met goede resultaten (o.a. lage ongevallenfrequentie).

Een belangrijk kenmerk van VCA is dat er jaarlijks gecontroleerd wordt of de certificaathouder (=aannemer) nog aan alle VCA-eisen voldoet. De aannemer staat als het ware “onder toezicht” van de certificatie-instelling die het certificaat heeft verstrekt.